Fotogaléria

Zoznam VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 6/2020

Dodatok č. 1 k VZN 6/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 5/2020

o názvoch ulíc a verejných priestranstiev na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 4/2020

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 3/2020

o organizácii miestneho referenda

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 2/2020

o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území Obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 1/2020

o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území Obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 9/2019

o dani z nehnuteľnosti

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 8/2019

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 7/2019

o miestnych daniach na území obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 6/2019

o financovaní materskej školy a školských zariadení zriadených obcou

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 5/2019

o úhradách za sociálne služby

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 4/2019

o poskytovaní finančnej sociálnej pomoci z rozpočtu obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa 3/2019

o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

Dodatok č. 1 k VZN obce Rimavská Baňa č. 1/2008 (2/2019)

o určení školského obvodu základnej školy s materskou školou
v Rimavskej Bani

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 2/2018 

dokumentácia na úseku ochrany pred požiarmi Požiarny poriadok obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 1/2018

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 4/2017(zrušené)

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  na území obce Rimavská Baňa na rok 2015 a ďalšie roky, ktorým sa mení VZN č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 3/2017 (zrušené)

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 2/2017(zrušené)

o miestnych daniach na území obce Rimavská Baňa

Komunitný plán sociálnych služieb obce Rimavská Baňa na roky 2017 – 2027

dokument analyzujúci súčasný reálny stav sociálnych služieb v obci a jej okolí, ich kvalitu a rozvoj v budúcnosti.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 11/2016  (zrušené)

o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa, ktorým sa mení VZN č. 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 10/2016 (zrušené)

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  na území obce Rimavská Baňa na rok 2015 a ďalšie roky, ktorým sa mení VZN č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 9/2016  (zrušené)

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 8/2016

dokumentácia na úseku ochrany pred požiarmi Požiarny poriadok obce Rimavská Baňa (zrušené)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 7/2016 (zrušené)

o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 6/2016

prevádzkový poriadok pre pohrebisko a dom smútku v katastri obce RIMAVSKÁ BAŇA

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 5/2015

o vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 4/2015 (zrušené)

o miestnych daniach  a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Rimavská Baňa, ktorým sa mení VZN č. 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 3/2015 (zrušené)

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  na území obce Rimavská Baňa na rok 2015 a ďalšie roky, ktorým sa mení VZN č. 1/2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 2/2015 (zrušené)

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských  a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území obce Rimavská Baňa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 1/2015

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  na území obce Rimavská Baňa na rok 2015 a ďalšie roky

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rimavská Baňa č. 2/2011

o podmienkach držania a chovu psov