Fotogaléria

Zasadnutia OZ

POZVÁNKA na 23.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Rimavská Baňa,

ktoré sa uskutoční dňa 14.9.2018 (piatok) o 15:00 hodine

v zasadacej miestnosti na poschodí Obecného úradu Rimavská Baňa


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Podľa zákona o obecnom zriadení sú rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné.

Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné, ak sú predmetom rokovania informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov (napr. daňové tajomstvo).

To neplatí, ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva:
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
V týchto prípadoch je rokovanie obecného zastupiteľstva vždy verejné, pričom vyhlásením takéhoto rokovania za neverejné by obecné zastupiteľstvo porušilo zákon.