Fotogaléria

Zámer založiť obecný (sociálny) podnik v Rimavskej Bani (jeho založenie na Slovensku bolo, je a pravdepodobne aj ostane náročným procesom)

Už niekoľko rokov hľadáme spôsob, formu a zamýšľame sa nad tým, ako ďalej s údržbou a čistením verejných priestranstiev, zimnou údržbou, aj nad údržbou drevín na verejných priestranstvách, aj nad potrebou priestoru, kde by bolo možné uskladňovať separované zložky odpadov, aj nad problémami s vývozom žúmp, aj nad zabezpečením drobných stavebných prác v obecných budovách, ktorých máme desať, niektoré sú už po rekonštrukcii, ale technický stav väčšiny si vyžaduje opravy, úpravy, jednoducho údržbu.

Okrem týchto „starostí“ našej obce sa na nás obracajú občania s potrebou pomôcť pri údržbe zelene, či starostlivosti o dreviny a so žiadosťami o aktívnu pomoc obce v rôznych životných situáciách, ktoré nevedia vyriešiť vlastnými „silami“. V posledných piatich rokoch sme na časť týchto činností využívali krátkodobé zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov zamestnanosti, či aktivačných pracovníkov.

Vysporiadať sa s problematikou straty pracovných návykov u nezamestnaných organizovaním malých obecných služieb a aktivačných prác je čoraz náročnejšie. Počty občanov, ktorí majú záujem  sú z mesiaca na mesiac nižšie a zabezpečenie služieb obce dodávateľsky je pre obecný rozpočet ekonomicky náročné.

K zámeru zmeniť tento spôsob zabezpečovania služieb pristupujeme zodpovednejšie ako k hociktorej inej obecnej aktivite.

V slovenskej spoločnosti môžeme pozorovať narastajúci záujem obcí o založenie a prevádzkovanie obecných firiem, ktoré vo svojej podstate napĺňajú kritériá tzv. „sociálnych podnikov“. Skúsenosti ukazujú, že sociálne podniky zriadené obcami majú svoje opodstatnenie, nakoľko môžu pracovať s miestnymi zdrojmi a zároveň prepojenie obyvateľa je oveľa bližšie ako pri bežných podnikateľoch. Obecný podnik  pôsobí v známom prostredí, na mieste, ktoré pozná, obyvateľov – či už ako odberateľov alebo zamestnancov, občania vidia, čo a ako robia.

K ekonomickým výhodám patrí aj lepšie postavenie v procese verejného obstarávania, výhodné prepojenie obecného rozpočtu na sociálny podnik obce, zabezpečenie rozvoja obce relatívne lacným manžmentom využitím miestnych obyvateľov.

Založiť sociálny podnik na Slovensku bolo, je a pravdepodobne aj ostane náročným.

Nie je to ľahké, plánovanie na niekoľko rokov. Najdôležitejším faktorom v našom rozhodovaní v tomto období je stabilizácia pracovníkov pri rozvoji obce, ktorí by pracovali nastálo pre obec. Pracovné príležitosti sú u nás minimálne, preto väčšina ľudí dochádza denne za prácou. Veľký počet mladých ľudí a kvalifikovanej pracovnej sily odchádza za prácou a lepšími podmienkami do západných regiónov Slovenska a vo veľkej miere aj do zahraničia, najmä do Anglicka, Čiech, Írska, Nemecka a Rakúska. Podnikateľských subjektov v obci je málo a nevytvárajú dostatok pracovných príležitostí pre občanov.

Rozhodnutie zriadiť obecný podnik nie je jednoduché a bude mať vplyv na formu zabezpečovania služieb obecným úradom, preto je verejná diskusia na túto tému nevyhnutnou súčasťou tohto procesu.