Fotogaléria

Voľby NR SR

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 4. novembra 2019 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky


Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

–  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

(Informácia pre voliča), alebo

–  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu

(Hlasovací preukaz).


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
–  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

(Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

–  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

(Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky)

Žiadosti o voľbu poštou vo voľbách do NR SR v roku 2020 možno zasielať poštou na adresu:

Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

alebo na e-mailovú adresu:

obec@obecrimavskabana.sk

najneskôr do 10. 1. 2020 .


V obci Rimavská Baňa je určený 1 volebný obvod s 1 volebným okrskom a volebná miestnosť je určená v obradnej miestnosti obecného úradu v Rimavskej Bani na adrese Rimavská Baňa, Hlavná 168/4.


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

 V zmysle plnenia harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb, každá politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, môže doručiť „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Rimavská Baňa možno doručiť:

  • osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, ul. Hlavná 168/4 alebo
  • elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy obce:

obec@obecrimavskabana.sk


Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie 

žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov

pre voľby do NR SR 2020

 

Obec Rimavská Baňa informuje voličov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nemôžu voliť na mieste trvalého pobytu v Obci Rimavská Baňa, že môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie tzv. hlasovacieho preukazu prostredníctvom Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, ktorú doručia:

  • Osobne na obecnom úrade v Rimavskej Bani, ul. Hlavná 168/4

(najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb t.j.: 28.02.2020);

 

  • V listinnej forme na adresu: Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.: 10.02.2020);

 

(žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.:10.02.2020).