Fotogaléria

Verejné obstarávanie


Výzva na predkladanie ponúk
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní, ZVO“)
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona

Názov zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa„

Výzva na predkladanie ponúk ( celý text výzvy stiahnite tu)

Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky


Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky dňa 3.2.2020. (text tu)

Výzva na predkladanie ponúk
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní, ZVO“)

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona

Názov zákazky: „Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa„

Výzva na predkladanie ponúk ( celý text výzvy stiahnite tu)

Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky


 

UKONČENÉ VO:

Výzva na predkladanie ponúk zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní, ZVO“)

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác § 3 ods. 3 zákona

Názov zákazky: „Výstavba zastrešeného pódia – amfiteáter„

Výzva na predkladanie ponúk ( celý text výzvy stiahnite tu)

Prílohy Výzvy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Návrh zmluvy
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky