Fotogaléria

Verejné obstarávanie „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Rimavskej Bani“.

Obec Rimavská Baňa,  ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona o verejnom obstarávaní) realizuje zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní na predmet WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách v Rimavskej Bani“.

Predmetom zákazky je vybudovanie a dodanie diela v súlade s podmienkami uvedenými v Dohode o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) s názvom „WiFi4EU Podpora internetového pripojenia v miestnych spoločenstvách“ dohoda č. INEA/CEF/WiFiEU/3-2019/012803-016495 podľa opisu  a jej príloh.

Lokality s umiestnením 10 vonkajších prístupových bodov:

 1. Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča, budova ZŠ, Fľakova 8/5
 2. Základná škola s materskou školou Juraja Palkoviča, budova MŠ, Fľakova 6/1
 3. Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168
 4. Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168
 5. Komunitné centrum. Železničná 107/1
 6. Komunitné centrum, Železničná 107/1
 7. Kultúrny dom, Hlavná 36/1
 8. Hasičská zbrojnica, Strana 154/2
 9. Futbalové ihrisko, Fľakova 35/2
 10. Dom smútku (cintorín), Fľakova 198/34

Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že každý prístupový bod:

 • podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie;
 • má podporný cyklus nad 5 rokov;
 • má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov;
 • má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové
 • body každej siete WiFi4EU;
 • podporuje IEEE 802.1x;
 • spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I;
 • podporuje IEEE 802.11r;
 • podporuje IEEE 802.11k;
 • podporuje IEEE 802.11v;
 • je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu;
 • má najmenej 2×2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup);
 • spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance).

Všetky informácie potrebné k vypracovaniu cenovej ponuky a  predloženiu cenovej ponuky sú uvedené tu.