Fotogaléria

Rozpočet obce 2018

Rozpočtové opatrenie č. 3/2018 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 18/2018 dňa 19.12.2018

Bežné príjmy

Zdroj Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
1AC2 312001 Tuzemské bežné granty a transfery 0 1344 1344
Bežné príjmy 1344

Bežné výdavky

Zdroj Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
ŠKD
1AC2 610 Plat ŠKD 0 521 521
1AC2 620 Poistné 0 154 154
ŠJ
1AC2 610 Plat ŠJ 0 480 480
1AC2 620 Poistné 0 140 140
1AC2 630 Tovary a služby 0 49 49

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 285/2018 dňa 14.9.2018.

Bežné príjmy

Zdroj Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
41 133003 Daň za nevýherné hracie automaty 200 -130 70
41 212002 Z prenajatých pozemkov 718 -300 418
41 221004 Ostatné poplatky 500 720 1 220
41 223001 Za predaj výrobkov a služieb 500 1 300 1 800
41 223003 Za stravné 146 3 600 3746
41 292017 Z vratiek 0 365 365
71 311000 Granty 0 200 200
111 312001 Transfery zo štátneho rozpočtu 75 497 -518 74 979
111 312012 Transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon 226 119 5 912 232 031
46 454001 Z rezervného fondu obce 55 660 6 862 62 522
  spolu Bežné príjmy   18 011  

 

Kapitálové príjmy

Zdroj Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
  41 231000 Príjem z predaja kapitálových aktív                500 1 290 1 790
  Spolu Kapitálové príjmy         1 290  

 

 

Bežné výdavky 

Zdroj Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
41 611000 Tarifné funkčné platy 40 548 5 574 46 122
111 611 Tarifné funkčné platy 0 70 70
41 612001 Osobný príplatok 0 850 850
111 612001 Osobný príplatok 618 -618 0
41 623000 Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní 3 600 500 4 100
41 625002 Na starobné poistenie 6 906 1 000 7 906
41 625003 Na úrazové poistenie 362 100 462
41 625004 Na invalidné poistenie 1 364 200 1 564
41 625007 Na poist. Do rez fond 2395 300 2695
41 632001 Energie 6 000 1 000  6 000
41 632002 Vodné, stočné 150 -80 70
41 633001 Interiérové vybavenie 415 -340 75
41 633003 Telekomunikačná technika 80 -80 0
41 633004 Prevádzkové stroje a zariadenia 100 -100 0
41 633006 Všeobecný materiál 7600 -1780 5 820
111 633006 Všeobecný materiál 0 180 180
41 633009 Knihy, časopisy, noviny 680 -200 480
41 633010 Pracovné odevy obuv prac pomôcky 300 -200 100
41 633013 Softvér 160 -160 0
41 635006 Budov objektov a ich častí 500 -400 100
41 637004 Všeobecné služby 6 700 690 7 390
41 637005 Špeciálne služby 1 500 -700 800
111 637016 Prídel do sociálneho fondu 0 134 134
41 637026 Odmeny a príspevky 600 340 940
41 637027 Odmeny zam. mimopracovného pomeru 2200 -1000 1200
41 642001 Občianskym združeniam a nadáciám 1 700 400 2 100
41 642006 Na členské príspevky 2 252 400 2 652
01.1.1 6 080
111 632003 Poštové služby 90 40 130
111 637012 Poplatky a odvody 46 31 77
111 642006 Členské príspevky 0 16 16
01.3.3. 87
41 631001 Cestovné náhrady 45 -45 0
41 632001 Energie 1155 250 1405
111 633006 Všeobecný materiál 350 50 400
41 633006 Všeobecný materiál 70 220 290
111 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 2 350 31 2 381
41 633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky 200 -200 0
41 634001 Palivo, mazivo, oleje, špec. kvapaliny 200 300 500
111 634002 Servis, údržba, oprava a vyd. 0 84 84
41 634002 Servis, údržba, oprava a vyd 70 -70 0
111 637001 Školenia kurzy semináre 210 -70 140
41 637001 Školenia kurzy semináre 140 210 350
41 637002 Konkurzy súťaže 100 100 200
111 637004 Všeobecné služby 140 -140 0
41 637005 Špeciálne služby 90 -60 30
    41 637012 Poplatky a odvody 60 -50 10
03.2.0. 610
111 611000 Tarifné platy 20 610 2 205 22 925
111 623000 Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní 712 105 817
111 625001 Na nemocenské poistenie 306 60 366
111 625002 Na starobné poistenie 2 250 535 2 785
111 625004 Na invalidné poistenie 585 100 685
111 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 216 20 236
111 625007 Na poistenie do rezervného fondu 816 95 911
0412 3 120
41 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení 200 -200 0
04.5.1 -200
41 633006 Všeobecný materiál 110 100 210
     41 637004 Všeobecné služby 10 700  950 11 650
   111 637004 Všeobecné služby 0 50 50
05.1.0 1 100
111 633006 Všeobecný materiál 1 400 -1 400 0
41 633006 Všeobecný materiál 1 000 -559 441
71 633013 Reprezentačné 0 200 200
111 637004 Všeobecné služby 290 -290 0
41 637004 Všeobecné služby 0 420 420
41 637027 Odmena zam. mimopracovného. pomeru 1 000 -482 518
08.2.0 -2 111
41 637004 Všeobecné služby / zdravotné stredisko/ 0 1 522 1 522
07.2.1. 1 522
41 637004 Všeobecné služby 200 -200 0
41 637040 Služby v oblasti inf.kom. techniky 500 -200 300
08.3.0 -400  
41 633006 Všeobecný materiál 300 150 450
41 635004 Prevádzkových strojov prístrojov 50 -50 0
41 637004 Všeobecné služby 0 84 84
08.4.0 184
1AC1 621000 Poistenie do VZP 353 -353 0
1AC2 621000 Poistenie do VZP 39 -39 0
1AC1 623000 Poistenie do ostatných zdravotných poisťovní 1 175 392 1 567
41 625001 Na nemocenské poistenie 14 30 44
41 625002 Na starobné poistenie 137 -137 0
41 625005 Na poistenie v nezamestnanosti 10 5 15
41 625007 Na poistenie do rezervného fondu 46 45 91
1AC1 632003 Poštové služby 0 66 66
1AC2 632003 Poštové služby 0 10 10
41 632003 Poštové služby 0 85 85
1AC1 633006 Všeobecný materiál 791 -66 725
1AC2 633006 Všeobecný materiál 87 -10 77
41 633006 Všeobecný materiál 288 -288 0
41 633010 Pracovné odevy obuv a pracovné pomôcky 0 92 92
1AC1 637001 Školenia  kurzy semináre 180 -100 80
1AC2 637001 Školenia  kurzy semináre 20 10 30
1AC1 637004 Všeobecné služby 0 25 25
1AC2 637004 Všeobecné služby 0 65 65
41 637004 Všeobecné služby 0 14 14
41 637016 Prídel do sociálneho fondu 0 240 240
09.5.0 86
41 637014 Stravovanie 1 800 115 1 915
10.2.0. 115
111 642014 Jednotlivcovi 5 615 -3 777 1 843
10.4.0 -3 772
111 630 Tovary a služby škola 56 419 4 486 60 905
111 640 Bežné transfery škola 1 700 1 400 3 100
Spolu 5 886
Spolu Bežné výdavky za obec 6 421
Spolu Bežné výdavky za školu 5 886
Spolu Bežné výdavky spolu 12 307

 

Kapitálové výdavky                                                            

Zdroj Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
46 711001 Pozemky 0 4 246 4 246
41 713003 Telekom. techniky / kamerový systém/ 1 500 -1 500
01.1.1. 2 746
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia hasičská zbrojnica 0 2 151 2 151
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavebný dozor cesta Repno 0 1 308 1 308
03.2.0. 3 459
41 717002 / Rekonštrukcia a modernizácia stavebný dozor cesta Repno 0 1 374 1 374
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia/ oprava starých chodníkov / 9 000 -9 000 0
46 717001 Realizácia nových stavieb / chodníky/ 33 160 -33 160 0
46 717002 Rekonštrukcia komunikácie Repno 0 47 142 47 142
04.5.1 6 356
46 717001 Realizácia  nových stavieb 5 000 -4 620 380
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2 000 -2 000 0
46 713003 Telekom. techniky / kamerový systém/ 0 1 592 1 592
    06.2.0 -5 028
111 717001 Realizácia nových stavieb 1 000 -1 000 0
111 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 500 500
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0 737 737
08.2.0 237
41 713004 Prevádzkových strojov/ krovinorez/ 0 459 459
46 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 2 000 -950 1 050
08.4.0 -491  
  Spolu Spolu kapitálové výdavky   7 279  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 254/2018 dňa 4.6.2018.

Bežné príjmy

Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 175 682  16 661 192 343
220 Administratívne poplatky a iné poplatky          8 146        -4 000 4 146
230 Kapitálové príjmy 500 500
290 Iné nedaňové príjmy 800 1 150 1 950
310 Tuzemské bežné granty a transfery 1 400 -900 500
Bežné príjmy 186 028 13 411 199 439

Bežné výdavky

Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
610 Mzdy, platy a osobné vyrovnania 35 166 6 000 41 166
620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 305 6 060 18 305
630 Tovary a služby 17 157 -2 800 14 357
640 Bežné transfery 3 102 850 3 902
SPOLU 01.1.1.   10 110  
630 Tovary a služby 860 1 445 2 305
SPOLU 03.2.0. 860 1 445
630 Tovary a služby 0 190 190
SPOLU 04.5.1.   190
630 Tovary a služby 50 60 110
SPOLU 05.1.0. 60
630 Tovary a služby 2 700 2 000 4 700
SPOLU 07.2.1.   2 000  
630 Tovary a služby 1 790 -500 1 290
SPOLU 08.2.0.   -500
630 Tovary a služby 200 100 300
SPOLU 08.4.0.   100  
640 Bežné transfery 360 6 366
SPOLU 10.7.0.   6  
Bežné výdavky   13 411  

Príjmy po úprave rozpočtu sú 676 141 € a výdavky 675 683  €

_________________________________________________________________

Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 231/2018 dňa 7.3.2018.

Bežné príjmy

Zdroj Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
72f 223003 Za stravné 0 13 000 13 000
Spolu Bežné príjmy 13 000 13 000

Kapitálové príjmy

Zdroj Položka Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
111 322001 Transfer zo ŠR  Požiarna zbrojnica 0 30 000 30 000
111 322001 Transfer zo ŠR  Rozvoj vidieka/ cesta na ulici Repno/ 0 41 497 41 497
131H 453000 Použitie nevyčerpaných prostriedkov z min. rokov 0 6 400 6 400
Spolu Kapitálové príjmy  77 897 77 897

Bežné výdavky

Zdroj Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
72f 633011 Potraviny 0 13 000 13 000
Spolu Bežné výdavky 13 000 13 000

Kapitálové výdavky

Zdroj Položka Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Rozpočet  na rok  2018 Zmena Upravený rozpočet na rok 2018
111 717002 Rekonštrukcia a modernizácia /Požiarna zbrojnica/ dotácia MV SR 0 30 000 30 000
03.2.0. 30 000 30 000
111 717002 Rekonštrukcia a modernizácia komunikácii na ulica Repno NFP PPA 0 41 497 41 497
04.5.1 41 497 41 497
131H 713003 Telekomunikačná technika /dotácia MV SR 0 6 400 6 400
06.2.0. 6 400 6 400
Spolu Kapitálové výdavky 77 897 77 897

Príjmy po úprave rozpočtu sú 662 730  € a výdavky 662 272  €

_________________________________________________________________

Uznesením Obecného zastupiteľstva obce č. 210/2017

bol dňa 12.12.2017 schválený rozpočet obce Rimavská Baňa na rok 2018 a predpoklad na nasledujúce dva roky.