Fotogaléria

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Banskobystrického kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu:

Okresný úrad Banská Bystrica

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie Ľ. Štúra 1

974 25 Banská Bystrica

Konzultácie podľa § 63 zákona v znení neskorších predpisov je možné vykonať na Okresnom úrade Banská Bystrica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Námestie Ľ.Štúra 1, 974 25 Banská Bystrica, počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu. e-mail: vladimir.konar@minv.sk

Dokument je zverejnený aj na adrese: https://www.enviroportal.sk/skSK/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-bans

Zverejnené dňa: 04.08.2020