Fotogaléria

Obec Rimavská Baňa požiadala o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

PRAKTICKÉ VYUČOVANIE v systéme duálneho vzdelávania sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa a my sme mali dlhodobo záujem zapojiť sa ako zamestnávateľ do systému duálneho vzdelávania. Veríme, že tým získame vyššiu odbornú pripravenosť svojich budúcich zamestnancov samosprávy, ušetríme náklady na ich nábor a rekvalifikáciu a zlepšíme pozíciu do budúcnosti. Zároveň svojím rozhodnutím prispejeme k zlepšeniu perspektívy mladých ľudí v našom kraji.

Žiadosť zamestnávateľa Obec Rimavská Baňa o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, podaná podľa § 12 zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola predložená na odborné posúdenie komisii vymenovanej podľa § 11 ods. 3 zákona, ktorá overí spôsobilosti.

Ak na základe odborného posúdenia žiadostí komisia zistí, že zamestnávateľ Obec Rimavská Baňa podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.

Od septembra 2020 by sme mohli získať OSVEDČENIE zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie žiakom, s ktorými uzatvoríme učebnú zmluvu podľa § 19 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe zmluvnej spolupráce s Obchodnou akadémiou vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní podľa § 16 zákona č. 61/2015 Z. z..

Tento systém vzdelávania zabezpečuje, že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon povolania plne zodpovedajú požiadavkám zamestnávateľa.