Fotogaléria

Oznámenie o výberovom konaní vrámci Národného projektu Komunitné služby II. Fáza na obsadenie troch voľných pracovných miest

Poskytovateľ sociálnej služby v Komunitnom centre

Obec Rimavská Baňa, Železničná 107, 980 53  Rimavská Baňa

vyhlasuje výberové konanie na plný pracovný úväzok na

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka – garanta Komunitného centra;
  2. jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra;
  3. jedno pracovné miesto asistenta odborného Komunitného centra;

Výberové konanie sa uskutoční dňa 16.07.2020 o 9.00 hod. v priestoroch

Komunitného centra Rimavská Baňa

(Železničná 107, 980 53 Rimavská Baňa).

Záujemcovia o niektorú z uvedených pracovných pozícií môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo zaslať doporučenou poštovou zásielkou na adresu: Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 980 53 Rimavská Baňa. Záujemcovia označia obálku „NP KS MRK.“

Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem. Záujemcovia sa môžu uchádzať aj o viacero pozícií.

Uzávierka na predloženie žiadostí o prijatie do zamestnania je 13.07.2020 do 12.00 hod. Záujemcovia, ktorých písomné žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o výberovom konaní

so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári (Príloha č. 4a)