Fotogaléria

Naša obec sa zapojila do Národného projektu Komunitné služby II. Fáza

V súčasnosti je často rozšírený názor, že riešenie problémov občanov je výlučne v osobnej aktivite, že za svoju sociálnu situáciu si môžeme sami, každý sa má ako sa snaží a podobne. Môj osobný názor je že nie všade sú rovnaké podmienky … že nie každý je schopný podnikať, či získať vyššie vzdelanie … tiež nie každý môže odísť za prácou desiatky kilometrov od domova. Často neriešiteľná situácia. Aj v našej obci je veľa ľudí odkázaných na pomoc pri riešení rôznych životných situácií a problémov, do ktorých sa dostali. Niekedy len nevedia alebo sa boja o pomoc požiadať. Táto situácia a možnosť využiť časť voľných priestorov bývalého zdravotného na komunitné centrum vznikla ešte v roku 2016. Hľadali sme spôsob ako budovu zrekonštruovať, potom primerane zariadiť a dnes ako sociálnu službu prevádzkovať kvalifikovanými a hlavne angažovanými, obyvateľmi našej obce akceptovanými pracovníkmi.

Treba v tejto súvislosti poukázať na fakt, že práca komunitných pracovníkov nie je zameraná len na pomoc obyvateľom marginalizovaných rómskych komunít.

Komunitné centrum bude pre všetkých občanov našej obce, teda seniorov, mládež, nezamestnaných, zdravotne ťažko postihnutých…

Práca v komunitnom centre spočíva v poskytovaní kvalifikovaného sociálneho poradenstva, ktoré je zamerané na spoluprácu pri riešení náročnej životnej situácie, do ktorej sa klient dostal, pričom je snaha o zmiernenie negatívneho dopadu problému na jeho osobu a rodinu.

Podľa druhu problému je možné klientovi navrhnúť riešenia jeho situácie v spolupráci s ním a rôznymi inštitúciami, ktoré sú oslovené a spolupracujú s KC. Ide hlavne o spoluprácu s ÚPSVaR, RÚVZ, sociálnou poisťovňou, súdmi, školami, miestnym pediatrom, exekútorskými úradmi, či spoločnosťami vymáhajúcimi dlhy. Pracovníci komunitného centra budú pomáhať s vybavovaním a vypisovaním rôznych žiadostí o poskytnutie dávok v hmotnej núdzi, štátnych sociálnych dávok a príspevkov na kompenzáciu.

Minulý týždeň sa uskutočnilo výberového konanie na pracovníkov a záujem uchádzačov o túto prácu bol na pomery malej obce naozaj vysoký. (Podrobnejšie informácie sú zverejnené na obecnej stránke.)

Verím, že sa nám podarilo obsadiť tieto pracovné miesta ľuďmi, ktorí budú odborne zdatní, empatickí, citliví na problémy klientov. Nemali by im chýbať skúsenosti s prácou s ľuďmi, organizovaním rôznych podujatí, záujem o dobrovoľnícku činnosť.

Ich práca bude náročná, priekopnícka. Doteraz v našej obci neboli zamestnaní na plný úväzok žiadni pracovníci, ktorí by mali v náplni práce sociálnu prácu a prácu s klientmi. Ich hlavnou úlohou bude zmapovanie situácie v obci, propagácia služieb poskytovaných v komunitnom centre, vytváranie podmienok na stretávanie sa rôznych skupín občanov za účelom komunikácie, vzdelávania, rozvíjania zručností, výmeny skúseností a pod.

Vznik komunitného centra v našej obci je výzva pre všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do dobrovoľníckej práce. Podporme komunitné centrum a ich pracovníkov svojou pomocou pri organizovaní akcií, nápadmi, ale aj propagáciou činnosti komunitného centra medzi obyvateľmi našej obce. Povzbuďme ľudí, s ktorými sme v kontakte, aby sa nebáli navštíviť komunitné centrum ak potrebujú radu pri riešení zložitej sociálnej situácie. A nielen vtedy. Verím, že sa KC stane miestom, kde sa bude dať stretnúť s priateľmi, posedieť, podebatovať v príjemnom prostredí.