Fotogaléria

Komisie pri OZ

Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
zriaďuje

komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
finančnú komisiu
komisiu verejného poriadku
sociálnu komisiu
komisiu školstva a športu
komisiu výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia
volí

za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Milana Kušpála a za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Ing. Janu Alcnauerovú a Miroslava Knappa
za predsedu finančnej komisie Milana Kušpála
za predsedu komisie verejného poriadku Miroslava Knappa
za predsedu sociálnej komisie Ľubomíra Olšiaka
za predsedu komisie školstva a športu Andreja Lubaja
za predsedu komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia Ing. Janu Alcnauerovú
Uznesenie č. 7/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
volí

za členov finančnej komisie:
Ing. Jana Alcnauerová
Martina Kubaliaková
Rastislav Antal
Peter Slovák

za členov komisie verejného poriadku:
Vojtech Ridzoň
Ondrej Kališ
Ján Račák
Lukáš Kališ

za členov sociálnej komisie:
Mária Korenyová
Mgr. Martina Posuchová
Ján Belko
Mária Hanusková
Miroslav Knapp

za členov komisie školstva a športu:
Peter Rapčan
Ján Kubaliak
Lucia Lubajová
Ľubomír Olšiak
Martina Kubaliaková
Jaroslava Olšiaková
Mgr. Jozef Prečinský

za členov komisie výstavby, územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia:
Milan Posuch
Stanislav Marek
Ing. Peter Tóth
Ing. Peter Tóth ml.
Andrej Lubaj
Ján Klein
Milan Tazberík

Uznesenie č. 12/2015
Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
určuje

rokovací poriadok (náplň práce) jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa.

Obecné zastupiteľstvo v Rimavskej Bani
schvaľuje

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva obce Rimavská Baňa