Fotogaléria

Informácie o projekte: „Miestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa“

Obec Rimavská Baňa bola úspešná so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, projekt „Miestna občianska poriadková služba pre obec Rimavská Baňa“ v rámci operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola schválená 21.9.2017 s výškou nenávratného finančného príspevku 95 765,05 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú 100 805,32 €.

V súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku budú obci poskytnuté počas obdobia 1.12.2017 – 30.11.2020 finančné prostriedky na činnosť štyroch členov Miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS. Člen MOPS je zamestnancom obce v pracovnom pomere v zmysle Zákonníka práce na dobu určitú.

Na základe výberového konania sa členmi MOPS stali: Katarína Lubajová (koordinátor MOPS), Arpád Radič (člen MOPS), Roman Kuru (člen MOPS), Ján Klein (člen MOPS).

Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby budú poskytovať svoje služby vo viacerých oblastiach; ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana verejného poriadku a majetku, ochrana životného prostredia či prevencia konfliktu medzi menšinou a väčšinou, budú nápomocní členom policajného zbou pri riešení niektorých náročných a konfliktných situácií v rámci.

V spolupráci s obvodným oddelením PZ SR, pod ich odborným vedením zabezpečujú dohľad nad udržiavaním verejného poriadku v lokalitách marginalizovaných komunít aj v celej našej obci vo všeobecnosti. Činnosť MOPS výrazne napomôže k eliminácii protispoločenských konaní a zároveň prispeje k úrovni životného prostredia v našej obci, predovšetkým v lokalitách s obyvateľmi MRK. Prispeje k primárnej a sekundárnej prevencii v súvislosti s páchaním protispoločenskej a protiprávnej činnosti v lokalitách s obyvateľmi MRK, s dôrazom na rizikové skupiny. MOPS napomôže riešiť sociálno-patologické javy v našej obce vo všeobecnosti. Okrem zabezpečovania všeobecného poriadku a bezpečnosti je činnosť MOPS zameraná na problematiku nelegálnych skládok odpadu a nakladania s odpadmi vo všeobecnosti. Ďalej na problémy týkajúce sa hygieny, zdravotného stavu, výskytu možných chorôb a epidémií v lokalitách z MRK. Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby bude zameraná aj na spoluprácu s rodičmi detí z komunity MRK ako aj s učiteľmi a inými pracovníkmi školy, najmä v súvislosti s porušovaním školského poriadku, záškoláctvom, disciplínou v škole aj v rodinnom prostredí, inklúziou a integráciou do spoločnosti vo všeobecnosti (počet vymeškaných hodín u žiakov s povinnou školskou dochádzkou, incidenty na školách spôsobené žiakmi z MRK a iné problémy týkajúce sa výchovy a vzdelávania týchto detí). Veľmi dôležitou funkciou miestnej občianskej poriadkovej služby bude kontrolovať presun detí do školy a zo školy, resp. sprevádzať ich. MOPS bude spolupracovať predovšetkým s pracovníkmi obecného úradu, základnej školy, materskej školy, obyvateľmi MRK, s príslušným oddelením PZ SR a s Policajným zborom SR vo všeobecnosti, so štátnou správou, s miestnym pediatrom, so Záchrannou zdravotnou službou, s Hasičským a záchranným zborom SR a s inými profesiami a inštitúciami zameranými nadanú problematiku.

Na členov MOPS sa môžete obrátiť osobne na adrese Obecný úrad Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, alebo telefonicky 0950 857 550.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“