Fotogaléria

Dokumenty

Dokumenty pripravované na zasadnutie OZ
Občania môžu uplatniť pripomienky k všeobecne záväzným nariadeniam ešte pred ich prerokovaním a schválením v obecnom zastupiteľstve. K návrhu nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

DokumentZverejnený dňaPripomienkovanie doStiahnuť
Návrh Záverečný účet 201718.5.20181.6.2018
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/201816.5.201831.5.2018
Návrh VZN 1/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavská Baňa 9.2.201823.2.2018
Návrh rozpočtu obce Rimavská Baňa na roky 2018-2020 27.11.201711.12.2017
Návrh VZN 4/2017 o o určení výšky dotácie 27.11.201711.12.2017
Návrh VZN 3/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady24.11.20179.12.2017
Návrh VZN 2/2017 o miestnych daniach 24.11.20179.12.2017
Návrh Záverečný účet 201623.5.20176.6.2017
Návrh VZN 11/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady25.11.201610.12.2016
Návrh VZN 10/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy školského klubu detí a zariadenia školského stravovania25.11.201610.12.2016
Návrh Rozpočtu obce Rimavská Baňa na rok 201725.11.201610.12.2016
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/201630.08.2016 13.09.2016
Návrh VZN 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavská Baňa1.6.201611.6.2016
Návrh VZN 8/2016 Požiarny poriadok obce Rimavská Baňa4.5.201619.5.2016
Návrh Záverečný účet 20152.5.201616.5.2016
Návrh VZN 7/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov2.5.201616.5.2016
Návrh VZN 6/2016 prevádzkový poriadok pohrebiska10.2.201624.2.2016
Návrh VZN 5/201525.11.201510.12.2015
Návrh VZN 4/201525.11.201510.12.2015
Návrh VZN 3/201525.11.201510.12.2015
Návrh Rozpočtu obce Rimavská Baňa na rok 201625.11.201510.12.2015
Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/201514.09.201529.09.2015
Návrh Záverečný účet 201411.6.201521.6.2015
Návrh VZN 2/201516.02.201526.02.2015