Fotogaléria

Podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2018

Obecný úrad Rimavská Baňa touto cestou

V Y Z Ý V A

na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2018, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018 na Obecnom úrade v Rimavskej Bani.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali. Daň na rok 2018 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

V prípade potreby kontaktujte:

Ing. Jana Oravcová
správa daní a poplatkov
Tel: +047/ 433 39 92
Email: jana.oravcova@rimavska-bana.dcom.sk