Fotogaléria

Rozpočet obce

Rozpočet obce Rimavská Baňa je spracovaný v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Rozpočet sa zostavuje na trojročné obdobie, záväzným rozpočtom je rozpočet na jeden rok, pričom rozpočet na nasledujúce dva rozpočtové roky je orientačný a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Rozpočet sa spracúva podľa platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy a východísk k tvorbe štátneho rozpočtu. Vecné vymedzenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu a ich jednotlivé triedenie je v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou.

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtovaných pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, obec nezostavuje programový rozpočet na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva.

Rozpočet obce na rok 2017

Rozpočet obce na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2015